محفظه تحت فشار ( Pressure vessel )

طراحی و ساخت و تامین تجهیزات سیستمهای آب و فاضلاب

لوله ها و محفظه های تحت فشار توسط اتصالت ویکتالیک به هم متصل میشوند

فهرست