فولاد شادگان

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح سال اجرا
واحد تصفیه خانه آب فولاد شادگان بخش احیاء شامل:

  • فیلتراسیون شنی به ظرفیت 240m3/hr
  • فیلتراسیونکربن اکتیو به ظرفیت 240m3/hr
  • واحد آب شیرین کنBWRO به ظرفیت  180m3/hr
  • سیستم تزریق موادشیمیایی و اماده سازی آب تصفیه شده نهایی
آذر ماه 1393
1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست