پتروشیمی میاندواب

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

محل پروژه شرح زمان اجرا
پتروشیمی میاندواب طراحی ، تامین تجهیزات و ساخت و نظارت بر نصب و راه اندازی تصفیه آب و تصفیه خانه فاضلاب-

تولید آب صنعتی پروسس و دمین به ظرفیت ( (100 m3/hr و تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ( (50 m3/hr

بهمن ماه 1396

1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست