انواع کیت ها

نماینده انحصاری شرکت ION EXCHANGE هندوستان

MODELS

TEST

METHOD

APPLICATION

pH 4.5- 9 BX

PH

Colorimetric

RW,BW,CW

Hardness -500 BX

Ttotal hardness

Ttitrimetric

RW,BW,CW

Calcium – 250 Bx

Calcium hardness

Ttitrimetric

RW,BW,CW

Alkalinity – 1000 BX

Total alkalinity – haigh range

Ttitrimetric

RW,BW,CW

Alkalinity – 200 BX

Total alkalinity – low range

Ttitrimetric

RW,BW,CW

Chlorine 1000 BX

Chloride

Ttitrimetric

RW,BW,CW

Floride- 2.5 BX

Fluride

Colorimetric

PW

Sulphite -100 BX

Sulphite

Ttitrimetric

BW

Silica -200 BX

Silica- high range

Colorimetric

RW,CW

Silica -80 BX

Silica- medium range

Colorimetric

RW,CW

Silica -3 BX

Silica- low range

Colorimetric

BW

Silica -0.25 BX

Silica- ultra range

Colorimetric

DM,MB

Iron – 3.5 BX

Iron

Colorimetric

RW,BW,CW

Copper – 0.5 BX

Copper

Colorimetric

BW,CW

FRC- 4 BX

Free residual chlorine

Ttitrimetric

CW

Hypochlorite – 12.5 BX

Hypochlorite

Ttitrimetric

RW,BW,CW

ClO2- 2 bx

Chlorine dioxide

Ttitrimetric

RW,BW,CW

Bromine – 2 BX

Bromine

Ttitrimetric

RW,BW,CW

Phophate- 50 BX

Phophate -high range

Colorimetric

BW,CW

Phosphte – 10 BX

Phophate -low range

Colorimetric

RW,BW,CW

Zinc – 5 BX

Zinc

Ttitrimetric

BW,CW

Nitrite – 2500 BX

Nitrite -high range

Ttitrimetric

CW

Nitrite – 250 BX

Nitrite -low range

Ttitrimetric

CW

Nitrate – 100 BX

Nitrate

Colorimetric

CW

DEHA – O.35 BX

Deha

Colorimetric

BW

Hrdrazine – 2 BX

Hydrazine

Colorimetric

BW

فهرست