تصفیه‌خانه فاضلاب الشرش

این پروژه به منظور طراحی و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب و اجرای شبکه فاضلاب برای منطقه اَلشِرِش در شمالِ شهر بصره عراق صورت پذیرفت که موارد ذیل را دربر میگرفت

ادامه مطلب
فهرست