ردیف محل پروژه عنوان پروژه تاریخ شروع
1

پتروشیمی دماوند

طراحی، تامین تجهیزات و احداث، نصب و راه اندازی فاز یک تصفیه آب به ظرفیت 50.000 مترمکعب در روز

  • طراحی بیسیک و همراه با جزییات واحد تصفیه خانه برای ظرفیت کل 400000m3/day
  •  پیش تصفیه واحد تصفیه خانهآب شامل واحد تزریق مواد شیمیایی ، انعقاد و لخته سازی به ظرفیت 6160m3/hr
  • واحد آب شیرین کن دریایی SWRO شامل 5 اسکید و هر یک به ظرفیت 423m3/hr  و به ظرفیت کل 2115m3/hr
  • واحد آب شیرین کن لب شورشامل سه اسکید و هریک به ظرفیت 630m3/hr و به ظرفیت کل1890m3/hr
  • واحد تولید آب بدون یون به کمک سیستم mix beds به ظرفیت 780m3/hr

خرداد 1394

2 پتروشیمی میاندواب

طراحی ، تامین تجهیزات و ساخت و نظارت بر نصب و راه اندازی تصفیه آب و تصفیه خانه فاضلاب-

تولید آب صنعتی پروسس و دمین به ظرفیت 100m3/hr و تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 50m3/hr

بهمن ماه 1396