شرکت وهنگ ساران تامین کننده تجهیزات شرکت GENESYS به شرح زیر می باشد :
 
•    مواد آنتی اسکالانت
•    مواد شستشو جهت سیستمهای اسمزمعکوس R.O
•    مواد بیوساید
•    مواد پلي الكتروليت
•    تاييديه شركت GENESYS
•    CERTIFICATE FOR DRINKING WATER STANDARD