مجتمع پتروشیمی دماوند

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

محل پروژه شرح زمان اجرا
پتروشیمی دماوند طراحی، تامین تجهیزات و احداث، نصب و راه اندازی فاز یک تصفیه آب به ظرفیت 50.000 مترمکعب در روز

  • طراحی بیسیک و همراه با جزییات واحد تصفیه خانه برای ظرفیت کل  (400,000 m3/day)
  •  پیش تصفیه واحد تصفیه خانه آب شامل واحد تزریق مواد شیمیایی ، انعقاد و لخته سازی به ظرفیت (  (6160 m3/hr
  • واحد آب شیرین کن دریایی SWRO شامل 5 اسکید و هر یک به ظرفیت (  (423 m3/hr و به ظرفیت کل (  (2115 m3/hr
  • واحد آب شیرین کن لب شورشامل سه اسکید و هریک به ظرفیت (  (630 m3/hr و به ظرفیت کل (  (1890 m3/hr
  • واحد تولید آب بدون یون به کمک سیستم mix beds به ظرفیت

خرداد 1394

1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست