گزارش پایش اقتصادی ایران

ایران در منطقه ای با بیشترین استرس آبی در جهان، بعنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها نسبت به آب شناخته می شود. در شرایط مطلق، ایران دارای جمعیت و تولید

ادامه مطلب
فهرست