تعیین نوع آنتی اسکالنت و مقدار تزریق آن متناسب با نوع آنالیز آب خام ، توسط نرم افزار پیشرفته شرکت Genesys انگلستان انجام میگیرد.

                                

Best Choice           Effective       Not Recommended

Anti-Scalant

Water

CaCo3

CaSO4

BaSO4

SiO2

CaPO4

Mg(OH)2

Fe/Mn

Genesys LF

All

Genesys LF60

Brakish

Genesys CAS

Brakish

Genesys LS

Sea

Genesys SW

Sea

Genesys HR

Sea

Genesys MG

Brakish

Genesys SI

Brakish

Genesys WB

Brakish

Genesys RC

Brakish

 

مواد آنتی اسکالانت :  

ماده ضد رسوب LF

محلولی خنثی از اسید فسفونیک می باشد که جزء ترکیبات غیر سمی محسوب می شود و قابلیت سازش با متریال لوله های کربن استیل و دیگر مواد مشابه را دارد .همچنین به عنوان ماده بازدارنده Scale برای آب شور با خصوصیات زیر قابل استفاده می باشد :

LSI max : +2.6   
Silica max :165 mg/lit
CaSO4  KSP/lbp =3

این ماده قابلیت کاربرد برای آبهای شور و آب دریا و همچنین جلوگیری از فولینگ آهن را نیز دارد.همچنین این ماده جهت به کارگیری در مصارف آب آشامیدنی قابل کاربرد است و با همه نوع ممبران سازگاری دارد.

دانلود فايل /  Genesys LF
دانلود فايل /   use Genesys LF

 

ماده ضد رسوب LF 60

استفاده در سیستم های اسمز کوچک که اسید نیز تزریق می شود.

دانلود فايل /  Genesys LF60

 

 ماده ضد رسوب CAS

ماده ای خاص و ویژه برای جلوگیری از تشکیل رسوب سولفات کلسیم می باشد . نسبت Ksp سولفات کلسیم به lpb حداکثرتا عدد 7 می تواند تغییر کند . همچنین این ماده دارای خواص مشابه LF می باشد.

دانلود فايل /  Genesys CAS 

 


ماده ضد رسوب LS

این ماده در سیستم های کوچک آب دریا که اسید نیز تزریق می شود کاربرد دارد .

دانلود فايل /  Genesys LS

    

ماده ضد رسوب  SW

ماده ضد رسوب برای آب دریا و بدون تزریق اسید ، ترکیبی از محلول اسیدهای کربوکسیلیک می باشد. محدوده تزریق mg/l 0.8 – 1.5 میباشد و برای سیستمهایی با فشار بالا بسیار موثر است .

دانلود فايل /  Genesys SW

 


ماده ضد رسوب HR

ماده ضد رسوب که برای بکارگیری در سیستم های بسیاربزرگ ( بیش از 50.000 متر مکعب بر ساعت ) با دز بسیار کم کاربرد دارد .

دانلود فايل /  Genesys HR

 


ماده ضد رسوب MG

این بازدارنده جهت جلوگیری از تشکیل رسوب هیدروکسید منیزیم می باشد .  همچنین برای استفاده در سیستم های اسمز معکوس 2 پاس و آب دریا و برای حالتی که جهت کمک به نفع ترکیب بر، به آب دریا سود آور می شود.

دانلود فايل /  Genesys MG

 

ماده ضد رسوب SI

ماده ضد فولینگ سیلیس که باعث جلوگیری از ترسیب سیلیس تا غلیظت  mg/li  230 در جریان آب شور می شود (مقدار مذکور , بسته به درجه حرارت و PH متفاوت می باشد ) و دارای کارایی و خواص مشابه ماده ضد رسوب LF می باشد.

دانلود فايل /  Genesys SI

 

ماده ضد رسوب WB

برای استفاده در سیستم های RO جاییکه ماده ضد کلر تزریق نمی شود مناسب می باشد . این ترکیب نقش ماده ضد رسوب و ضد کلر را دارد .و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه ممی باشد. بجای تزریق متا بی سولفیت سدیم و آنتی اسکالانت میتوان از این ماده ترکیبی استفاده کرد.

دانلود فايل /  Genesys WB

 


ماده ضد رسوب RC

ماده کوپلیمری , با قابلیت جلوگیری از تشکیل رسوب در سیستم های اسمز معکوس کوچک ( ظرفیت های کمتر از 125 متر مکعب بر ساعت ) و سیستم های با جریان بازگشتی می باشد .بهمراه این ماده نیازی به تزریق اسید وجود ندارد.

دانلود فايل / Genesys RC