مواد شستشو جهت سیستم های اسمز معکوس ( R.O) :

تعیین نوع مواد شستشو دهنده و میزان تزریق آن ، پس از انجام آزمایشات آتوپسی ممبران (کالبدشکافی ممبران) در آزمایشگاه شرکت وهنگ ساران انجام میگیرد.

Best Choice    

Cleaners

Water

CaCo3

CaSO4

BaSO4

SiO2

CaPO4

Mg(OH)2

Organic

Fe/Mn

Genesol 30

Any

             

Genesol 32

Any

             

Genesol 34

Any

       

Genesol 36

Any

             

Genesol 37

Any

       

Genesol 38

Any

         

Genesol 40

Any

           

Genesol 50

Any

   

Genesys 703

Any

           

 

 

مواد شستشو جهت سیستم های اسمز معکوس  R.O  :


-  ماده  Genesol 32
به عنوان ماده Preservative ممبران مورد استفاده قرار می گیرد .

 

دانلود فايل /   Genesol 32

 


-   ماده  Genesol 34
یک ماده شلاته کننده قابل تجزیه بیولوژی که برای تخریب دیواره های سلولی و بیوفیلم تشکیل شده به علاوه تشکیل شلاته با یون های فلزی در محلول های شستشو می باشد . همچنین هنگامیکه این ماده با ماده Genesol 36 با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند ، PH محلول حاصله افزایش می یابد   و یک ماده تمییز کننده مقابل بیوفیلم ها و فولینگ یون فلزی تشکیل می شود .

دانلود فايل /   Genesol 34


-  ماده Genesol 36
ماده دترجنت ( Detergent ) با PH خنثی

دانلود فايل /   Genesol 36

 


-  ماده Genesol 37
حذف کننده و حلال اسیدی  رسوبات و اسکیل

دانلود فايل /   Genesol 37

دانلود فايل /  Use Genesol 37

 


-   ماده Genesol 38
کمپلکسی از اسید سیتریک آمونیاکی که در PH=3.5 بافر شده است و با ماده سورفاکتانت تشکیل یک مخلوط شیمیایی را می دهد . هدف عمده از بکار گیری این ماده ، حذف آهن می باشد . همچنین قادر به حذف رسوبات سبک کربنات کلسیم نیز می باشد.

دانلود فايل /   Genesol 38

 

 

-  ماده Genesol 40
ماده دترجنت ( Detergent ) با PH بالا
 

دانلود فايل /   Genesol 40

 

 

-  ماده Genesol 50
ماده شلاته کننده که برای تخریب دیواره های سلولی باکتریها و بیوفیلم مورد استفاده قرار می گیرد هنگامیکه این ماده  با Genesol 36 مورد استفاذه قرار می گیرد ، تولید یک محلول شستشوی شیمیایی با PH قلیایی می کند که به نوبه خود اثر بسیار نیرومند تمییز کننده در برابر بیوفولینگ و رسوبات یون های فلزی دارد.
 

دانلود فايل /   Genesol 50

 

 

-  ماده Genesol 703
این ماده پودری شکل نه بعنوان تمییز کننده قلیایی برای حذف کلویید ها و فولینگ آلی به ویژه سیلیکات های آلومینوم می باشد.

 

دانلود فايل Genesol 703

دانلود فايل use Genesol 703